کد مطلب: 7596 تعداد بازدید: ۱۳۰۴

معرفی اجمالی مدیریت ها و اداره های زیر مجموعه مرکز برنامه ریزی ونظارت

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱

مرکز برنامه ريزي و نظارت به منظور برنامه‌ريزي و نظارت، همزمان با آغاز کار رسمي مرکز تشکيل شد. اين دفتر از شهريورماه سال 1376 تا کنون با مسئوليت جناب آقاي سيد داود ساجدي انجام وظيفه مي نمايد. مأموريت‌هاي محوله به اين مرکز که از طريق سه اداره (اداره کل آمار و اطلاعا)، (اداره کل مطالعات راهبردی و و برنامه و بودجه) و(اداره کل نظارت و ارزیابی) انجام مي شود عبارتند از :

الف) تهيه، جمع‌آوري، نگه‌داري و سامان‌دهي آمار و اطلاعات مورد نياز مرکز براي اجراي مأموريت‏هاي محوله؛
ب) برآورد برنامه و بودجه سالانه و ارايه به مدير جهت تصويب پس از اخذ پيشنهادهاي معاونت‌ها؛
ج) انجام دادن بازرسي‏ها و نظارت‏هاي مورد نياز و ضروري؛
د) بررسي شکايات واصله و رسيدگي به آن‌ها؛
ه) بررسي و تکميل طرح‏ها، پيشنهادها و آيين‏نامه‏ها جهت طرح در شوراي اداري؛
و) تهيه دستور کار شوراي اداري و اعلام آن به اعضاي شورا؛
ز) تدوين صورت‌جلسات شوراي اداري و ارسال آن به دفتر مدير؛
ح) تهيه و تدوين گزارش‌هاي عملکرد مرکز جهت ارايه به شوراي عالي؛
ط) اطلاع‌رساني به معاونان و مديران مرکز و مدارس دربارة امور مورد نياز آنان براي ادارة حوزه‏هاي خواهران؛
ي) تشکيل کارگروه ارزيابي و پشتيباني از مدارس.
جريان کلان تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در مرکز از دو طريق «سامان‌دهي امور اداري و اجرايي» و «سامان‌دهي امور محتوايي» تحقق مي‌يابد. دفتر برنامه‌ريزي و نظارت به منظور سامان‌دهي و برنامه‌ريزي امور اداري و اجرايي مرکز و مدارس در قالب امور ذيل انجام وظيفه مي‌نمايد:

1- تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در امور اداري و اجرايي؛
2- سامان‌دهي اطلاع‌رساني؛
3- تهيه و تنظيم برنامه و بودجه سالانه؛
4- ارزيابي و نظارت؛

معرفی اداره کل آمار و اطلاعات :

اداره کل آمار و اطلاعات از طريق اداره های  «ساماندهی داده ها » و « گزارشات و تحلیل داده ها» براي ارائه آمار مربوط به مدارس و گزارش‌هاي عملکرد مرکز فعاليت مي‌نمايد.(شرح کامل فعاليت‌هاي اين مديريت را در لينک مربوطه مشاهده فرماييد) .