کد مطلب: 7597 تعداد بازدید: ۱۷۸۱

مکانيزاسيون نظام آمار و اطلاعات در مرکز با پياده سازي سامانه «سما»

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱
 اين سامانه که به صورت کاملاً‌ مکانيزه نسبت به جمع آوري و به روز رساني آمار و اطلاعات مورد نياز اقدام مي نمايد، نرم افزاري است که طراحي آن از سال 86 آغاز و در سال 88 پياده سازي شد و اکنون توسط بيش از 450 کاربر (در سطح واحدهای آموزشی تربیتی، مديريت هاي استاني و مرکز) مورد استفاده قرار مي گيرد.

از جمله ويژگي هاي اين سامانه جامعيت و ابزاري بودن آن (قابليت سازگاري و برآورده نمودن نيازهاي سازمان در هر زمان و محدود نبودن فرم ها و فيلدهاي اطلاعاتي)، ارتباط با سطوح ارائه دهنده اطلاعات به صورت مستقيم و دسترسي مستقيم مديران ارشد و مياني به گزارش‌ها و اطلاعات مورد نياز مي باشد.

با توجه به ويژگي‌هاي فوق الذکر، اين سامانه به صورت دائم در اختيار کاربران سطوح مختلف (مرکز،‌ مديريت هاي استاني و مناطق و مرکز) مي باشد و کليه مدارس متصل به شبکه اينترانت، با آغاز ترم تحصيلي نسبت به ورود اطلاعات کلي و در طول ترم نسبت به به روز رساني اطلاعات - در صورت ايجاد هرگونه تغيير-  اقدام مي نمايند.

 از ديگر فعاليت‌هاي صورت گرفته در اين زمينه،‌ فراهم نمودن امکان ارائه اطلاعات مديريت‌هاي استاني و گزارش فعاليت‌هاي فصلي مرکز به صورت مکانيزه در سال 1390 از طريق سامانه مذکور مي باشد.