کد مطلب: 7598 تعداد بازدید: ۲۵۱۶

شرح وظایف اداره کل آمار و اطلاعات

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱

مديريت آمار و اطلاعات از  طريق  واحدهاي « تحليل و اطلاع‌رساني» و «تهيه و ارائه آمار»  عهده‌دار انجام فعاليت‌هاي زير مي‌باشد.

1-  جمع آوري، تنظيم و نگهداري آمار و اطلاعات مربوط به حوزه‏هاي علميه خواهران در سراسر کشور؛

 2-  انجام بررسيهاي آماري و ارائه تحليل در زمينه نيازمنديها، امکانات و فرصت هاي مدارس علميه؛

 3-  اطلاع رساني به معاونين و مديران مرکز در زمينه امور حوزه‏‌هاي علميه و ساير امور مرتبط با اداره حوزه‏‌هاي علميه خواهران؛

 4- ارزيابي و تحليل ميزان رشد حوزه‏هاي علميه در زمينه فرهنگي – تربيتي، آموزشي، پژوهشي  و پشتيباني ؛

 5- اخذ گزارش‌هاي عملکرد معاونت‏ها و تهيه و تنظيم در قالب گزارشهاي فصلي، سالانه و موردي و ارائه به شوراي عالي؛

6- ارزيابي و تحليل ميزان رشد فعاليت ها و عملکرد مرکز؛

7- ارائه گزارش نظر سنجي سالانه در مورد عملکرد مرکز از نگاه  مسوؤلان مدارس.